با ما تماس بگیرید : 02188852451

فیلم

نمایش اجرای پرده شید رول طرح دار

نمایش اجرای پرده شید رول طرح دار

نمایش اجرای پرده شید رول طرح دار

ادامه فیلم
نمایش برش پرده های لوردراپه

نمایش برش پرده های لوردراپه

...پرده عمودی يا لوردراپه از كنار هم قرار گرفتن

ادامه فیلم
نمایش اجرای پرده شید دو مکانیزم

نمایش اجرای پرده شید دو مکانیزم

نمایش اجرای پرده شید دو مکانیزم

ادامه فیلم
اجرای پرده شید رول برقی یا موتوریزه

اجرای پرده شید رول برقی یا موتوریزه

اجرای پرده شید رول برقی یا موتوریزه

ادامه فیلم