فیلم

نمایش برش پرده های بامبو

...در این نوع از پرده به دلیل بکار گیری بهترین کیفیت

ادامه فیلم