نمونه کار

شرکت فروشگاه های زنجیره ای خانه و کاشانه

پرده پلیسه

شرکت لپ لپ

پرده لوردراپه

بانک ملی ایران

پرده هانیکوم

پرده کرکره فلزی

پرده سیلوئت

پرده ورمن یا اورسی

پرده لوردراپه تصویری

پرده کرکره چوبی

پرده زبرا