نمونه کار

شرکت فروشگاه های خانه و کاشانه

پرده پلیسه

پرده لوردراپه

پرده شید تصویری

بانک ملی ایران

پرده هانیکوم

پرده کرکره فلزی

پرده سیلوئت

پرده ورمن یا اورسی

پرده لوردراپه تصویری

پرده کرکره چوبی

پرده زبرا